Masz pytanie?

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.dekor-outlet.pl

1.   Polityka prywatności DOSTOSOWANA DO ROZPORZĄDZENIA RODO 25.05.2018

1.1.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest IZABELA SAPIESZKO prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DEKOR OUTLET IZABELA SAPIESZKO (adres miejsca prowadzenia działalności: UL. Dąbrowskiego 18, 44-100 GLIWICE adres do korespondencji: UL. DĄBROWSKIEGO 18, 44-100 Gliwice) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 638-170-48-84, REGON 242751196, adres poczty elektronicznej: dekor@dekor-outlet.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Strony Internetowej i Sprzedawcą.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (dekor@dekor-outlet.pl) lub telefonicznie (697900855). Kontakt telefoniczny dostępny jest od Poniedziałku do Piątku, w godzinach od 9,00 do 18,00.

Sklep internetowy www.dekor-outlet.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelakie niezbędne działania.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator zobowiązuje się

 • dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
 • nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
 • zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
 • do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
 • pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
 • po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych..


1.2. Twoje podstawowe dane osobowe podczas rejestracji i dokonywania zakupów

Gdy zakładasz konto w serwisie dekor-outlet.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres do korespondencji
 • Adres zamieszkania
 • Adres e-mail
 • numer telefonu
 • jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz uzyskać fakturę VAT, także nazwę firmy, NIP i adres prowadzenia działalności, natomiast jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, a chcesz uzyskać fakturę VAT, także imię, nazwisko oraz adres zamieszkania                     

Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu dekor-outlet.pl.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

W tym wypadku nie masz możliwości korzystać w serwisu dekor-outlet.pl.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego powyżej.

1.3.  Skąd mamy Twoje dane

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub zamówienia bez zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w Serwisie dekor-outlet.pl.

Warunkiem dokonania zakupów w ofercie serwisu dekor-outlet.pl jest podanie następujące danych do rejestracji lub szybkiego jednorazowego zakupu:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy
 • adres zamieszkania lub
 • adres doręczenia
 • numer NIP w celu uzyskania Faktury VAT
 • e-mail
 • telefon kontaktowy

Login i hasło, za pomocą których klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmiany hasła co 30 dni.

1.4. Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Serwisu dekor-outlet.pl, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwa Hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem dekor@dekor-outlet.pl. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. Aby uniemożliwić korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny dekor-outlet.pl.

Przysługuje ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane są przetwarzane. Ponadto w każdym momencie u dostąpimy Tobie następujące informacje na Twoje żądanie:

 • cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane
 • jakie dane przetwarzamy
 • komu przekazujemy Twoje dane osobowe
 • jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych

Do twoich danych osobowych ma dostęp Izabela Sapieszko jako właściciel i administrator serwisu DEKOR OUTLET i w tym upoważnieni pracownicy firmy dekor outlet.

Dane te mogą być ponadto przetwarzane przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności obsługi księgowej

Biuro Rachunkowe Barbara Placzeklub hostingu

zenbox sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 7
NIP: PL949-219-10-21
42-200 Częstochowa

Twoje dane osobowe są każdorazowo przekazywane Przewoźnikom w procesie zlecania Usługi Kurierskiej. Lista Przewoźników wraz z ich pełnymi danymi poniżej:

Przekazanie danych osobowych następuje:

 • na podstawie umów zawartych pomiędzy Administratorem a Przewoźnikami,
 • niezwłocznie po wykonaniu przez Ciebie wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,
 • w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.2.2.    W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:
 • POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.
  DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368.
  UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000036680.
  DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańska 2; 02-823 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000047237.
  GATEX z siedzibą w Pawłowicach (adres siedziby: ul. Zjednoczenia 16 a, 43-250 Pawłowice)numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000262728. 2,2,8, Abakmedia Dariusz Widlarz [lepszykurier.pl ul. Główna 64 34-123 Chocznia NIP: 551-233-99-45
 • InPost S.A. ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B 30-552 Kraków NIP: 6793087624

1.6. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie dekor-outlet.pl

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej, w tym do

 • zakładania i zarządzania Państwa kontem lub kontami
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji w serwisie Dekor-Outlet.pl
 • kontaktowania się z Tobą
 • obsługi zgłoszeń dla firm kurierskich
 • obsługi reklamacji

Twoje Dane osobowe mogą być także przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Dekor-Outlet.pl, to jest Przewoźnikom (zgodnie z ust. 13 RODO), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym

 • usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
 • usługi marketingowe,
 • usługi windykacyjne,
 • usługi księgowości, rachunkowości,
 • usługi doradcze, konsultacyjne.
 • organy państwowe i Samorządowe, jak również Sądy Powszechne i Administracyjne

Administrator serwisu Dekor-Outlet.pl może przetwarzać następujące dane osobowe

 • Dane identyfikacyjne (Imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, login, numery telefonów, NIP, PESEL, REGON, numer wpisu do KRS, numer rachunku bankowego)
 • Dane adresowe zamieszkania, zameldowania, do korespondencji, siedziby (kraj, miasto, ulica, nr ulicy, kod pocztowy, województwo)
 • Dane transakcyjne (dane handlowe)

Administrator serwisu Dekor-Outlet.pl ma prawo w szczególności, ale nie wyłącznie do wykonania następujących operacji w zakresie przetwarzania danych.

 • Zbieranie
 • Utrwalanie
 • Adoptowanie
 • Ujawnienie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa
 • niszczenie
 • usuwanie

Dane osobowe powierzone Administratorowi serwisu Dekor-Outlet.pl będą przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej. Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania usługi, sprzedaży towaru/produktu, i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 1.7. Zabezpieczenie Twoich danych osobowych

Dbamy o to, by Twoje dane osobowe zostały prawidłowo zabezpieczone przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniekształceniem, zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieprawnym dostępem do danych osobowych.

Twoje dane są w trybie art. 28 RODO czyli przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w Serwisie DEKOR-OUTLET.PL  i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Administrator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Serwisu DEKOR-OUTLET.PL.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego wymaga uprzedniej zgody Administratora i może nastąpić wyłącznie w przypadku spełnienia szczególnych warunków określonych w art. 44 i nast. RODO.

 1.8. Wykorzystywane Pliki Cookies w serwisie DEKOR-OUTLET.PL

Serwis DEKOR-OUTLET.PL używa niewielkich plików, zwanych cookies.

Pliki cookies pozwalają nam na pozyskanie informacji na temat urządzeń, z których korzystają użytkownicy naszego Serwisu. Nasz sklep internetowy nie zbiera automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w tych plikach, podczas korzystania z naszej Witryny.  

Pliki cookies są wykorzystywane do

 • utrzymania sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu)
 • dostosowanie zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika
 • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartość naszej Witryny

Pliki cookies są automatycznie zapisywane na twoich urządzeniach. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć, aby blokować obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania Twojej przeglądarki internetowej. Pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla komputerów.

Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Obok plików cookies Serwis DEKOR-OUTLET.PL może również gromadzić informacje zawarte w logach m. in. Państwa IP, w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu DEKOR-OUTLET.PL.

1.9. Kontakt z nami

Wszelkie pytania i zastrzeżenia prosimy kierować do Administratora danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest IZABELA SAPIESZKO. Jeśli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności wydają ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień.

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook